Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Fonder, Stiftelser och Stipendier / Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfond

Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfond

Förvaltare

En styrelse bestående av 7 personer, varav 5 ska vara kvinnor och två män. Av ledamöterna skall en kvinna vara bosatt i Ringarums förutvarande kommun och en i Mogata socken. För varje ledamot skall en personlig suppleant av samma kön och hemvist utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ordförande: Anders Bevemyr

För närvarande finns inga utdelningsbara medel i denna stiftelse.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom, under 25 år – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

För att komma i åtnjutande av stipendier från stiftelsen fordras att bidragstagaren tillhör någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Bidrag lämnas, så långt stiftelsens medel det medgiver, till utbildning efter måttet av envars begåvning och fallenhet. Sådan utbildning kan omfattas av studier vid folkhögskola, gymnasium, universitet, högskola, yrkesskola, hushållsskola, fortfar till dess utbildningen avslutas, dock att i händelse under tiden egendom genom arv eller annorsledes tillfaller bidragstagaren, eller bidragstagaren genom vanart eller dylikt icke anses värdig, det må ankomma på särskild prövning, huruvida understödet må utgå.

Utbildningen ska vara minst ett år.

En tiondel av stiftelsen nettoavkastning läggs årligen till kapitalet.