Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Visselblåsning

Visselblåsning

Söderköpings kommun är enligt lag skyldig att ha en intern rapporteringskanal (visselblåsarfunktion) för anmälan om allvarliga missförhållanden. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Söderköpings kommun.

Söderköpings kommun har  upphandlat en extern visselblåsarfunktion genom företaget Qnister. för att garanatera ett helt oberoende mottagande av en visselblåsning:  För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. 

https://whistle.qnister.com/soderkopingskommun

Vem får visselblåsa?

Visselblåsarfunktionen är en intern rapporteringskanal för arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i kommunens förvaltnings-, lednings- ellertillsynsorgan.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska användas för rapportering av oegentligheter som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

För att det ska finnas ett allmänintresse ska visselblåsningen gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och det ska även finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Det kan exempelvis gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de avhjälps eller avbryts.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas normalt inte av visselblåsarlagen. Sådana frågor hanteras enligt de vanliga kanaler som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Skyddet för visselblåare omfattar även rapportering kring områden som offentlig upphandling, penningtvätt, finansiering av terrorism, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, skydd av privatlivet och personuppgifter. (art. 2.1 a i EU:s direktiv 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet

Anonymitet

Som anmälare kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. För mottagningsfunktionen kan det underlätta det fortsatta arbetet om de kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter, därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Skydd vid visselblåsning

När du använder dig av visselblåsarfunktionen och det du rapporterar omfattas av visselblåsarskydd är du skyddad mot repressalier. Med represselia avses diekte eller indirekta åtgärder som vidtas eller inte vidtas och som kan eller ger upphov till skada för den rapporterade personen. Det innebär att kommunen som arbetsgivare inte får straffa den som rapporterat om en oegentlighet med stöd av "visselblåsarlagen" om mendarbetare till exempel genom avstängning, uppsägning, omplacering, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, trakasserier eller diskriminering.

Har du rapporterat anonymt har kommunen inte rätt att eftersöka vem du är. Har du valt att inte vara anonym vid rapporteringen av ett visselblåsarärende är ditt namn skyddat av sekretess och ska alltså inte lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling.

Skyddet gäller för:

  • en rapporterande person
  • någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,
  • någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, och
  • en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Hur hanteras ärendet?

Efter att en anmälan är mottagen och registrerad gör den externa visselblåsarfunktionen en första bedömning om den inkomna rapporten är ett visselblåsar fall eller inte. Den externa visselblåsarfunktionen föreslår sedan till kommunen om anmälan bör utredas vidare eller om den ska avskrivas. Beslut om hur anmälan hanteras fattas av Söderköpings kommuns särskilt utsedda utredningsfunktion. Se mer under avsnittet Intern utredningsfunktion.

Den externa visselblåsarfunktionen ansvarar för kontakten med och återkopplingen till visselblåsaren i de fall visselblåsaren valt att möjliggöra kontakt. Visselblåsaren ska få återkoppling inom 7 dagar från det att visselblåsarfunktionen mottagit anmälan. Den externa visselblåsartjänsten ansvarar även för att visselblåsaren får återkoppling om hur ärendet hanteras inom 3 månader från det att anmälan lämnats in.

Intern utredningsfunktion

Den interna utredningsfunktionen i Söderköpings kommun består av kanslichef, HR-chef och ekonomichef. Administrativt stöd i form av registratur hanteras av kansliet på Kommunstyrelsen förvaltning.

Utredningsfunktionen har rätt att få upplysningar och stöd från anställda i andra kommunala verksamheter vid utredningen av ett inkommet ärende.

Kanslichef är sammankallande till den interna utredningsfunktionen.

Tjänstepersonerna i den interna utredningsfunktionen är oberoende och självständiga och har var och en enskilt mandat att utreda och avsluta ärenden samt polisanmäla oegentligheter om det är aktuellt.

De omfattas av tystnadsplikt både gällande visselblåsningen i stort, de som visselblåser och de som utpekas. Personerna som ingår i den interna utredningsfunktionen är enligt lag skyddade från att bestraffas på grund av att de utför sitt uppdrag.