Nyströmska / Om skolan / Skolans historia

Skolans historia

Redan på 1980-talet fanns långtgående planer på att bygga ut vuxenutbildningen i Söderköping med gymnasieskola för ungdomar. Men det skulle dröja ända fram till hösten 1995, innan Söderköping fick sitt eget kunskapscentrum i form av Nyströmska skolan.

 

Under 1992 kom förberedelsearbetet igång på allvar. Att den kommunala vuxenutbildningen skulle kombineras med den nya gymnasieskolan var redan från början en självklarhet. Det var inte bara för att lokaler och utrustning skulle bli bättre utnyttjade utan det var också för att markera förväntningar om mognad och studiemotivation hos alla skolans elever.


Söderköpings hundra år gamla lasarettet renoverades och byggdes om. Tidigt hade man insett värdet av en genomtänkt och tydlig verksamhetsidé, och under rubriken ”Idéer, mål och visioner” redogjorde man för ett antal viktiga vägval som sedan låg till grund för allt från utformning av lokaler till rekrytering av ny personal.

 
Skolan uppkallades efter två historiska personer som på lite olika sätt hade anknytning till byggnaden och verksamheten där. Den ene var Nils E. Nyström, läkare under senare delen av 1800-talet och en av initiativtagarna till att det byggdes ett nytt lasarett i Söderköping. Den andre var sonen Bengt E Nyström, lärare och författare. 

Bengt E Nyström
De flesta som involverades i Nyströmskaprojektet blev djupt engagerade i det, och många upplevde en nybyggaranda av karaktären ”en gång i livet”.

 
I augusti 1995 stod allt klart och Nyströmska skolan invigdes. Gymnasieelever, vuxenstuderande och söderköpingsbor i allmänhet fick en ny modern, ändamålsenlig och vacker skola. Skolan förknippades snart med hög kvalitet och fick tidigt ett gott rykte. Under de första åren tog man emot ett stort antal studiebesök från alla håll i landet.