Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Kvalitet / Lednings- och kvalitetssystem (LOK)

Lednings- och kvalitetssystem (LOK)

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att skapa en systematik och samordning i arbetet med verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling. Dokumentationen av hur Socialförvaltningen arbetar med kvalitetsaspekter medför också ökad insyn och öppenhet för Socialförvaltningen arbete.

Kvalitetsledningssystemet ska hjälpa till att tydliggöra verksamhetens kvalitet och resultat för brukare, anhöriga, politiker och personal samt för att leda, kontrollera, följa upp och utveckla verksamheternas kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Ett välfungerande kvalitetsledningssystem innebär att det för verksamheten finns en organisatorisk struktur med ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning.

Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem är tillgängligt och används av personal via en intern webbportal.