Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Familjehem

Har ni haft funderingar på att bli familjehem? Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Längden på placeringen är varierande utifrån barnets möjligheter att återförenas med sina föräldrar. Placeringen kan såldes vara under en längre eller kortare tid. En familjehemsplacering kan ske med föräldrarnas samtycke och barnet placeras då enligt SoL (socialtjänstlagen). En placering kan även ske utan föräldrars samtycke med stöd av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta kan ske i det fall barnet eller ungdomen riskerar att fara illa om han eller hon är kvar under samma levnadsförhållanden.

När behövs ett familjehem?

Det finns de barn som lever under trassliga hemförhållanden vilket kan leda till kortare eller längre tids placering i familjehem. Placeringarna kan ske av olika anledningar men det som är gemensamt för dem är att barnet saknar det stöd och omsorg de behöver av sina föräldrar. Skälen till detta kan vara mycket varierade. Det kan bero på sjukdom, missbruk eller andra personliga problem, men oavsett vad det handlar om kan barnet inte bo kvar hemma. Hur lång placeringen kommer att bli är ofta svårt att veta från början. Socialtjänsten har skyldighet att erbjuda stöd till föräldrarna för att arbeta med familjerelationerna för att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna flytta hem igen. En hemflyttning är dock inte alltid möjligt.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem betyder att man har ett eller flera barn eller ungdomar boende hos sig på heltid, under kortare eller längre perioder. Under tiden barnet är placerat hos er är det ni som står för den dagliga omvårdnaden av barnet men ansvaret delas även med barnets biologiska föräldrar och socialtjänsten. När man utreds för att bli familjehem tackar man också ja till att gå en utbildning för att lära sig mer om de uppdrag man kan ha. Under utbildningen lär man sig även lite mer om hur socialtjänsten arbetar och om de olika utmaningar man kan råka ut för som familjehem.

Att tänka på är att barnet eller ungdomen ska vara en del av familjen och som familjehemsförälder ska du stötta barnet i allt den behöver både känslomässigt och praktiskt. Till exempel ska du finnas där när barnet eller ungdomen behöver hjälp med skolarbete, fritidssysselsättning, kamratkontakter och naturligtvis i de känslor barnet bär på. En viktig del av familjehemmets uppgifter är dock också att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Som familjehem förväntas du samarbeta och stödja barnets kontakt med sin familj och släkt och välkomna besök av barnets familj i ditt hem. Det är av stor betydelse att ni är trygga och stabila vuxna. Att bli familjehem påverkar alla i familjen och därför är det viktigt att i det fall ni har egna barn att även de är positivt inställda till förändringen.

Innan ni kan få ett uppdrag som familjehem görs en utredning för att bedöma er lämplighet som familjehem. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenser och kontroller i bland annat polis- och socialregister. Efter utredning informeras ni om du och din familj motsvarar de krav som ställs på ett familjehem.

Stöd från socialtjänsten

Som familjehem lämnas ni inte ensamma. Ert uppdrag bygger på ett nära samarbete med en familjehemssekreterare som har till uppgift att finnas till hands och att ha regelbunden kontakt med i form av handledning, möten och telefonsamtal. Ni är alltid välkomna att höra av er om både stora som små frågor. Samtliga kontakter mellan familjehemssekreterare och familjen dokumenteras, detta som stöd för både familjen och socialtjänsten.

Berättelser från familjehem

Här kan du läsa om två olika familjer och deras upplevelse om att vara familjehem:

Ersättningar

Angående ersättningar så arbetar Söderköpings kommun efter riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvode är en form av lön för det arbete familjehemmet gör. Beloppet kan variera över tid och omprövas därför regelbundet. Arvodet beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom vård och omsorgsyrken och är skattepliktigt samt sjukpenningsgrundande.

Omkostnadsersättning är till för att täcka de merkostnader som familjen får när den tar emot den placerade, ersättningen beräknas utifrån prisbasbeloppet. I denna ingår kostnader för livsuppehälle samt den placerades del i de gemensamma hushållskostnaderna. Arvode och omkostnadsersättning utbetalas månadsvis.

 

Intresseanmälan - Familjehem