Samhälle och Trafik

Väghållning

Söderköpings kommun är inne i en process tillsammans med trafikverket, där kommunen ansöker om att bli Väghållningsmyndighet. Genom att bli väghållningsmyndighet kan kommunen överta det juridiska vägrättsliga ansvaret för de vägar som Trafikverket drar in i och med utbyggnaden av E22.

Väghållning och några begrepp

Med väghållning avses åtgärder som utförs vid byggande, drift och underhåll av gator och vägar. Väghållare är den som är skyldig att svara för väghållning. I Sverige är staten väghållare för ca 100 000 km allmänna vägar (europavägar, riksvägar och länsvägar). Enligt väglagen 5§ är staten väghållare för allmänna vägar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får besluta att en kommun ska vara väghållare inom kommunen. Cirka 200 av våra 290 kommuner har blivit utsedda som väghållare inom definierade väghållningsområden, som i princip omfattar väg- och gatunätet som ryms inom detaljplanerade områden.

Enligt 6§ så ansvarar Trafikverket för väghållningen för statens räkning och har tillsyn över kommunernas väghållning. Väghållningsmyndighet är, då staten är väghållare, den till Trafikverket hörande regionala förvaltning som regeringen bestämmer och, då en kommun är väghållare, så är den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser i kommunen, väghållningsmyndighet. Väghållare för enskilda vägar är fastighetsägare eller sammanslutningar av ägare i s.k. samfällighetsföreningar (vägföreningar).

Ny sträckning av E22

Trafikverket är mitt uppe i processen med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av E22. En del av arbetet är att förändra väghållningsansvaret för berörda sträckor. För att kunna ta över det juridiska vägrättsliga ansvaret för de vägar trafikverket drar in utan att upprätta nya detaljplaner – måste kommunen bli väghållningsmyndighet.

Hur blir kommunen väghållningsmyndighet?

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ansöka om att bli väghållningsmyndighet.