Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Aspöja 1:18 (Bergön)

Syftet med detaljplanen är att skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 2018-08-28 § 74. Ett detaljplaneförslag kommer arbetas fram och när det är klart ska samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till det och besluta om det kan skickas ut på samråd.

Detaljplanen kräver utökat förfarande vilket bland annat innebär att förslaget kommer kungöras i tidningen och att det slutliga antagandebeslutet fattas av Kommunfullmäktige. 

Innan samrådet kommer kommunen begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen avseende två överprövningsgrunder: miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen. Aktuella riksintressen på denna plats är riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap 6§ MB), riksintresse för rörligt friluftsliv (enligt 4 kap 2§ MB) samt riksintresse för obruten kust (enligt 4 kap 3 § MB). Begäran omfattar Söderköping Aspöja 1:18 och förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.