Samhälle och Trafik

Detaljplan för Söderköping 2:32 m.fl (Akveduktens verksamhetsområde)

Syftet med planläggningen är att skapa mark för industri och verksamheter. Söderköpings kommun planlägger för verksamheter i ett område nordväst om Ramunderberget. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.

Bilden visar en illustration till detaljplanen utbredning

Planområdet kommer att påverkas av omdragningen av Europaväg 22 (E22), en ny avfart från E22 planeras med ny vägdragning inom planområdet. Planområdet har idag ett strategiskt läge norr om staden och bedöms även fortsatt vara lättillgängligt efter ombyggnaden av väg E22.

Arbete inför samråd

Nu pågår sammanställning av utredningar och planförslaget arbetas fram. Bland annat färdigställs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar de utredningar som genomförts. När utredningarnas resultat arbetats in i planförslaget och MKB:n så kommer detaljplanen att skickas ut på samråd.


Utredningar som arbetas fram är bland annat:
- Arkeologiska undersökningar
- Art- och habitatutredning
- Bullerutredning
- Dagvattenutredning
- Trafikutredning
- Geoteknisk- och markmiljöutredning
- Med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att planen kan samrådas när plankarta och planbeskrivning är klara.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.