Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Kommunstyrelsens informationsmöte 12 februari

Kommunstyrelsens informationsmöte 12 februari

Publicerad den 14 februari 2019

Här kan du ta del av ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens informationssammanträde den 12 februari. Beslut fattas först tisdagen 19 februari vid kommunstyrelsens beslutssammanträde.

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att deras informationssammanträden ska vara öppna för allmänheten, med start från och med från januari 2019. Erfarenheterna från sammanträdena är, att även om intresset varit begränsat hos allmänheten så ger öppenheten ett mervärde. Inte heller har några negativa konsekvenser för kommunstyrelsen arbete uppmärksammats. Därför föreslås att kommunstyrelsens informationssammanträden även i framtiden ska vara öppna.

Garantiförskolan Skogsbrynet, Västra Husby

Slöjdsalen i Västra Husby skola har gjorts om och är numera en garantiförskola, Skogsbrynet. Totalt omdisponerades 2 miljoner kronor till projektet under hösten 2018. Ombyggnationen färdigställdes och slutbesiktades december 2018, men mindre justeringar så som målning utomhus återstår. Projektet är ännu inte ekonomiskt slutreglerat, men bedöms med god marginal hålla sig inom budget.

Verksamheten är inflyttad och uppstartad och än så länge har tre barn skolats in. Flera barn är på väg in i de nya lokalerna i Västra Husby och totalt kommer det bli 14 barn på förskolan.

Om- och utbyggnation av Östra Ryds förskola

I oktober 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ge startbesked för tillbyggnad av Östra Ryds förkola. Förskolan består idag av tre avdelningar med maximalt 54 barn. Det har varit platsbrist de senaste åren, men som nu löses temporärt genom en tillfällig förskolelokal i en klubbstuga.

Nu planeras det för en utbyggnad med en förskoleavdelning, samt personalutrymmen i form av prefabricerade moduler avsedda för förskoleverksamhet, konvertering av värmesystemet till bergvärme och anpassning av utemiljön. Utbyggnaden bedöms kunna stå färdig i slutet av första kvartalet 2020.

Annonsering i Söderköpings-Posten 2019

Söderköpings-Posten, tidigare Lilla Tidningen, delas ut till samtliga hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet (drygt 20 000 exemplar). Tidningens profil är att den ska vara positiv, personlig och lokal. Söderköpings kommun har som arbetsgivare, under rubriken @söderköping.se, funnits med i samtliga fyra nummer under 2018 och där kunnat lyfta fram positiv information som till exempel nya dragningen av E22 och hur ”Hemtjänsten vill öka livskvalitén för kunderna”.

Söderköpings kommun har erbjudits fortsätta publicera positiv information i samtliga utgåvor, som har utökats från fyra till sex tillfällen under 2019. Genom Söderköpings-Posten har kommunen möjlighet att lyfta fram goda exempel som en motvikt till det som i första hand publiceras i NT och sociala medier. Utifrån vårt varumärke och att vi vill positionera oss som ”Östergötlands mest attraktiva boendekommun” så är våra uppslag i Söderköpings-Posten en viktig kommunikationskanal.

Referensgrupp till projektet med nya E22

Vägprojekt E22 går nu in i en intensivare fas och behöver en mindre grupp för att diskutera och besluta hur kommunen ska agera. Hela kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis få fortlöpande information om vägprojekt E22 vid sina ordinarie informationssammanträden.

Prioritering av iordningställande av fastighet för daglig verksamhet

Söderköpings kommun utreder möjligheten att nyttja Väduren för att kunna stänga verksamheten på Petersburg och Skepparevägen (gamla reningsverket). Tanken är även att flytta delar av verksamheten från Hamra. Vi ska arbeta för att skapa utrymme för framtida volymökningar och erbjuda en bättre arbetsmiljö.

Revisionens granskning av behörighetshantering om inom IT

PwC har på uppdrag av Söderköpings kommuns revisorer genomfört en granskning gällande kontohantering och efterföljande av regelverk inom IT. Brister gällande uppföljning och kontroll har konstaterats. Kontrollfrågan som varit styrande för granskningen var: Har IT-avdelningen säkerställt att alla användarkonton tvingas byta lösenord var 90:e dag (vilken är kommunens standard)? Efter genomförd granskning är PwC’s bedömning att ovanstående ej är uppnått.

Det finns ca 220 användarkonton i kommunens system som är aktiva konton och som inte tvingas byta lösenord var 90:e dag. Med anledning av vad som framkommit i granskningen och vilka rekommendationer PwC framfört kommer IT-kontoret se över rutinerna för användarkonton gällande politiker och timanställda. Granskning av AD (Active Directory), där bland annat borttagning av inaktiverade konton är aktuellt, ingår i vårt pågående projekt kring automatisk kontohantering och beräknas vara driftsatt T2 2019.

Samråd vård och omsorgs arbetsplan och årsberättelse

Samråd vård och omsorgs arbetsplan 2018-2019 beskriver regionens och länets kommuners gemensamma arbetsområden för inom samverkansområdet vård och omsorg. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen. Prioriterade arbetsområden för 2018-2019 är nära vård och sammanhållen vård för barn och unga. I ärendet medföljer också en årsberättelse för samrådet som beskriver samrådets arbete under 2017.

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel beslutades 1995 och behöver en översyn för att överensstämma med den torghandel som bedrivs idag. Dagens torghandel sker i mindre omfattning än tidigare och det är framförallt under sommarmånaderna som platserna används. För att bevara en levande stad ser vi att attraktiv torghandel har en viktig plats. Det är därför vi bör göra det tydligare för de som önskar hyra torgplats, för näringsidkare i kommunen, kommunens innevånare och besökare.

Översyn av VA-policyn

Arbetet med ta fram en komplett vatten och avfallsplan (VA-plan) med VA-översikt och VA-policy har pågått sedan hösten 2016. VA-policyn bidrar med förutsättningar för att kunna göra investeringar där de gör mest nytta och genom ställningstagandena fastställa en riktning för arbetet mot en hållbar vatten- och avloppsplanering.

Nuvarande VA-policy är inte framtagen för att fungera som stöd för Söderköpings VA-plan och behöver därför ersättas med en ny som innehåller väl avvägda ställningstaganden. För att möjliggöra årliga revideringar och med jämna mellanrum aktualiseringar av hela VA-planen, har denna antagits i både servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. VA-policyn är dock av sådan dignitet att den behöver antas av kommunfullmäktige.