Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd

Föreningsstöd

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen

Lättnader föreningslivet

 

Tillfälliga insatser, år 2020, för föreningar med anledning av rådande coronapandemi

 • Krav på årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget för bidragsansökan gäller för innevarande år alternativt föregående år, i den händelse föreningen inte har kunnat genomföra årsmöte på grund av coronapandemin.
 • Vårterminens lokala aktivitetsstöd betalas ut med föregående års rapportering, för motsvarande period, som grund. Ansökan tillhanda Kultur och fritid senast 25 september 2020.
 • Uppräkning 2021 av taxor och avgifter gällande lokal- och planhyror kopplat till föreningsnyttjande uteblir.
 • Nuvarande bidragsnivåer, det vill säga Fastställande av belopp för föreningsbidrag 2020, behålls alternativt höjs inför 2021.
 • Istället för 2020 års verksamhetsvolymer ligger 2019 års volymer till grund för fördelning av bidrag till studieförbund kommande år.
 • Tillfälligt bidrag införs för år 2020. Vårens uteblivna föreningsbidrag riktade mot kulturföreningar medger ett tillfälligt bidrag för år 2020. Det tillfälliga bidraget innebär att bidragsberättigade föreningar kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. I ansökan ges beskrivning av extraordinära kostnader och/eller inkomstbortfall. Bidraget ska rymmas inom verksamhetens årliga budget för föreningsbidrag och uppgå till max 10 000 kr. Bidragsförfarandet sker i enlighet med delegationsordning.

Tillfälligt bidrag år 2020

Under 2020 har ett tillfälligt bidrag med koppling till covid-19 införts. Föreningar som är berättigade till bidrag, enligt Reglemente för föreningsbidrag (giltigt från 2020-07-01), kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. Maximalt bidragsbelopp är 10 000 kr.

I ansökan ges en tydlig beskrivning av extraordinära kostnader och/eller inkomstbortfall under innevarande år, mars-december 2020.

Ansökan skickas till Kultur och fritid senast 1 november 2020 via mail, kulturkontoret@soderkoping.se eller idrott.fritid@soderkoping.se

Särskild prövning görs av varje enskild ansökan, eventuellt kommer vi efterfråga kompletterande information från föreningen.

Beslut och eventuell utbetalning sker senast 1 december. Besked skickas till föreningens uppgivna mailadress i ansökan.

 

Tillfälliga insatser, år 2020, för föreningar med anledning av rådande coronapandemi:

 • Krav på årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget för bidragsansökan gäller för innevarande år alternativt föregående år, i den händelse föreningen inte har kunnat genomföra årsmöte på grund av coronapandemin.
 • Vårterminens lokala aktivitetsstöd betalas ut med föregående års rapportering, för motsvarande period, som grund. Ansökan tillhanda Kultur och fritid senast 25 september 2020.
 • Under 2020 har ett tillfälligt bidrag med koppling till covid-19 införts. Föreningar som är berättigade till bidrag, enligt Reglemente för föreningsbidrag, kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. Maximalt bidragsbelopp är 10 000 kr.

I ansökan ges en tydlig beskrivning av extraordinära kostnader och/eller inkomstbortfall under innevarande år, mars-december 2020.

Ansökan skickas till Kultur och fritid senast 1 november 2020 via mail, kulturkontoret@soderkoping.se eller idrott.fritid@soderkoping.se.

Särskild prövning görs av varje enskild ansökan, eventuellt kommer vi efterfråga kompletterande information från föreningen.

Beslut och eventuell utbetalning sker senast 1 december. Besked skickas till föreningens uppgivna mailadress i ansökan.

 

Allmänna bestämmelser

 • Kommunalt bidrag kan beviljas föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati och samhällsnytta.
 • Föreningen ska vara öppen.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Söderköpings kommun.
 • Huvuddelen av föreningens medlemmar är boende i Söderköpings kommun.
 • Föreningen omfattar minst 10 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet med minst tio sammankomster per år utspridda under året.
 • Medlemsavgiften bör vara minst 50 kr per år för enskild medlem och minst 120 kr för familj. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
 • För barn- och ungdomsverksamhet är bidragsberättigad ålder 7-25 år.
 • Föreningen skall finnas registrerad i kommunens föreningsregister samt vara synlig i föreningsregistret på kommunens hemsida.
 • Handikapporganisationers ungdomsverksamhet bortses från ovanstående vad gäller antal medlemmar samt ålder.
 • Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Beviljade bidrag utbetalas till huvudstyrelsens post- eller bankgiro.
 • Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder regleras innan beviljat bidrag utbetalas.

Ej bidragsberättigad förening       

Föreningar, organisationer och verksamheter som ej är bidragsberättigade    

 • Ekonomiska föreningar, politiska organisationer, religiös verksamhet, studentföreningar, intresseföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller andra ekonomiska intressen. Inte heller föreningar som erhåller årligt föreningsbidrag från annan kommunal förvaltning har rätt till bidrag

Verksamhetsbeskrivning

 • Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av räkenskaper, protokoll m fl handlingar som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning om föreningens verksamhet. Dessa handlingar ska sparas av föreningen under minst 4 år.
 • Förening som under året ämnar söka bidrag från kommunen ska senast 1 april inlämna årsmötesprotokoll, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen