Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Om kommunen / Personuppgiftshantering / Valnämndens personuppgiftshantering

Valnämndens personuppgiftshantering

Valnämnden i Söderköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Valnämnden behandlar personuppgifter i form av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och fastighetsbeteckningar.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Valnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig den service du efterfrågar eller för att kunna utföra nämndens uppdrag. Valnämnden behandlar dina personuppgifter för att uppfylla grunduppdragen som innebär ansvar för:

  • planering och genomförande av val till Europaparlamentet, riksdagen och kommunfullmäktige

  • genomförande av folkomröstningar, nationellt och kommunalt.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

I de allra flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig, till exempel om du deltar som röstmottagare i val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.

Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

Ibland kan vi också få dina personuppgifter från någon annan. Det kan vara att dina personuppgifter finns i handlingar som nämnden får på remiss, eller att uppgifter hämtas ur publika register som t ex folkbokföringsregistret. 

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för valnämnden är allmänt intresse, myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet. Exempel är att behandling av personuppgifter är nödvändig när du anmäler ditt intresse för att hjälpa till vid registrering av röstmottagare vid val eller folkomröstning.

Behandling av personuppgifter kan vidare ske som ett led i myndighetsutövning. Myndighetsutövningen måste vara fastställd i enlighet med EU-rätt eller svensk rätt. Exempel kan vara säker hantering och kontroll av personuppgifter på de som röstar vid val eller folkomröstning.

Personuppgifter får behandlas om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för nämndens verksamhet. Behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet sker med stöd av denna rättsliga grund. Behandling av personuppgifter för nämndens rösthanterare som medverkar i rösträkning efter val eller folkomröstning.

De här lämnar vi informationen till

Vissa personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter till röstmottagare kan komma att lämnas ut till andra röstmottagare i samband med genomförande av valet för att underlätta planering och schemaläggning i val- och röstningslokaler. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighet- och sekretesslagen

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter inom Valnämnden sparas eller gallras enligt upprättad informationshanteringsplan.