Kommun och Politik

Notarius Publicus

Notarius Publicus som utses av länsstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde hjälpa allmänheten med bl a följande:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar, som exempel legalisering av adoptionshandlingar
  • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  • bestyrka översättningar i viss mån
  • ta upp protester enligt växellagen och checklagen i viss mån

Mottagning sker enligt överenskommelse.